• กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Our Information

News from our groups

Our Team

Meet our people and about our group

จรัญ หวานคำ

รอง ผอ.สพป.อบ.2

มานิดา บุตรโท

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นิตยา วงศ์จันทร์

เจ้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี

ดาวใจ โคตรวงศ์

เจ้าพนักงานพัสดุ

ณรากร รุ่งบุญเรือง

เจ้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี

ญาณิศา แสงตา

เจ้าพนักงานธุรการ

อภิชัย สรรพวุธ

พนักงานพิมพ์ดีด

ธณัฐพร ผิงงาม

ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ธุรการ

กัญญณัช จันทะวัน

ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ธุรการ

ฉัตรฑริกา ไชยขาว

ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ธุรการ

Contact Us

Feel free to send a message